TPD Praga 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI

ODDZIAŁ WARSZAWA PRAGA - POŁUDNIE

koło Sportowe "Grochów"

{vsig}kolosportowegrochow{/vsig}

Regulamin Koła Sportowego "GROCHÓW"

1.  Uczestnikiem zajęć Koła Sportowego "GROCHÓW" może być każda chętna osoba w wieku 6-18 lat po uprzednim wypełnieniu oświadczeń przez rodziców lub opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na udział dziecka w zaplanowanych zajęciach.

2.  Uczestnicy zgłaszają swoją chęć udziału w zaplanowanych zajęciach poprzez zwrotną informację i zgodę podpisaną przez rodzica, opiekuna prawnego lub poprzez kontakt telefoniczny z organizatorami najpóźniej na 12 godzin przed zaplanowanymi zajęciami.

3.  Uczestnik zobowiązany jest do punktualnej obecności na zajęciach i przestrzegania niniejszego Regulaminu. W przypadku zdarzeń losowych uczestnik powinien poinformować organizatorów drogą telefoniczną o powodach swojej nieobecności.

4.  O terminie, godzinie, miejscu i rodzaju zajęć, każdorazowo rodzice/opiekunowie prawni jak i wychowankowie, informowani będą drogą pisemną najpóźniej na 36 godz. przed zaplanowanymi zajęciami.

5.  Celem K.S. "GROCHÓW" jest wypełnienie wolnego czasu, propagowanie zdrowego i sportowego trybu życia, poszerzanie horyzontów intelektualnych poprzez różne formy quizów , gier i zabaw, odkrywanie tajników kulinarnych, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, kształtowanie postaw patriotycznych i prospołecznych, podnoszenie kultury życia codziennego, bezpośredni kontakt z rówieśnikami. W sprawach nie unormowanych niniejszym Regulaminem wiążącą decyzję podejmuje Prezes K.S. "GROCHÓW" .

6.  Uczestnik ma prawo do :                                                                                                                              właściwie zorganizowanej opieki, życzliwego traktowania, swobodnego wyrażania myśli i przekonań, opieki wychowawczej, poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą fizyczną jak i psychiczną.

7.  Uczestnik jest zobowiązany do :                                                                                                                przestrzegania niniejszego Regulaminu, przestrzegania zasad współżycia w grupie, współpracy w procesie wychowania, pomagania słabszym, dbałości o wspólne dobro, ład i porządek, ponoszenie odpowiedzialności za swoje postępowanie.

8.  Każdy uczestnik zajęć może otrzymać nagrodę: za udział w konkursach, dobre zachowanie, przestrzeganie Regulaminu, kulturę osobistą itp.  w postaci: pochwały ustnej, pochwały pisemnej do rodziców, dyplomu, nagrody rzeczowej.

9.  Za nieprzestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszanie Regulaminu dla uczestnika zajęć przewidziane są następujące kroki: upomnienie ustne, ostrzeżenie w obecności grupy, listowne lub telefoniczne powiadomienie rodzica/opiekuna prawnego o zachowaniu dziecka, skreślenie z listy wychowanków. Rodzice uczestnika, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy będą obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.

10. W K.S. "GROCHÓW" prowadzona jest następująca dokumentacja:                                                    kwestionariusze zgłoszeń o przyjęciu uczestnika z aktualnymi danymi w celu komunikowania się w razie konieczności z rodziną dziecka, Regulamin K.S. "GROCHÓW", deklaracje członkowskie, coroczne sprawozdania z działalności K.S. "GROCHÓW", dzienniki zajęć, zeszyt obecności uczestników zajęć.

11. Koło Sportowe "GROCHÓW" zastrzega sobie prawo do odwołania swoich zajęć bez podania przyczyny po uprzednim powiadomieniu uczestnika drogą telefoniczną lub listowną.

12. Poprzez podanie swoich danych osobowych uczestnik i rodzic/opiekun prawny wyrażają zgodę na ich opublikowanie na stronie internetowej K.S. "GROCHÓW", oraz wszelkich materiałach i artykułach informujących o działaniach stowarzyszenia K.S. "GROCHÓW". Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.

13. Wszelkie dodatkowe informacje o działalności Koła Sportowego "GROCHÓW" i zajęciach organizowanych będą udzielane:  osobiście pod adresem Warszawa, ul. Grochowska 259a, drogą mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , na stronie internetowej  www.tpdpraga.org , telefonicznie pod nr tel 22 813-94-96 u p. Kozłowskiego Marka lub u p. Nowaka Sylwestra.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych mojego dziecka, na publikację, pokazywanie i wykorzystywanie zdjęć, wizerunku, nazwiska, głosu i danych biograficznych dziecka w dowolnym formacie we wszystkich mediach, w kontekście uczestnika i realizacji zadań statutowych Koła Sportowego "GROCHÓW", zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.)

Zapoznałem/am się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania:

 

..............................               ................................                .................................................

podpis uczestnika                         data podpisania                     podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

Koło Sportowe "GROCHÓW" pragnie poinformować, ze już od 20.01.2011r. wznawiamy zajęcia piłki nożnej jak również będziemy brali udział w zajęciach tenisa stołowego.

Piłka nożna odbywać się będzie w czwartki 16:00-17:00 hala "Siennicka", a tenis stołowy we wtorki 15:30-17:30 hala "Siennicka".

Serdecznie zapraszamy !!!

Zarząd

KADENCJA II WYBRANA W LISTOPADZIE 2010r. NA LATA 2010-2013

Skład Zarządu:

1. Marek Kozłowski - Przewodniczacy

2. Piotr Fiedorczuk - Sekretarz

3. Artur Szpakowski - Skarbnik

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

1. Karol Grotkowski - Przewodniczący

2. Piotr Bugajec -Sekretarz

 

****************************************************

KADENCJA WYGASŁA W LISTOPADZIE 2010r.

Skład Zarządu:

1. Marek Kozłowski - Przewodniczący

2. Sylwester Nowak - Sekretarz

3. Paweł Kozłowski - Skarbnik

4. Marcin Rodziewicz / Artur Szpakowski - Członek

5. Filip Zwierzyński / Piotr Fiedorczuk - Członek

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

1. Marzanna Rawińska - Przewodnicząca

2. Ewa Olkowska - Członek

3. Helena Rybak - Członek

© 2015 TPD Praga. Projekt Totum

Please publish modules in offcanvas position.